By

Sabahuddin-ef. Sijamhodžić

06maj

Bajram-namaz, 13.05.2021.

PRIJAVA NA SABAH I BAJRAM-NAMAZ

SABAH-NAMAZ – 5:30
BAJRAM-NAMAZ – 6:30 – GRUPA A (popunjeno) BAJRAM-NAMAZ – 6:30 – GRUPA B (popunjeno)
BAJRAM-NAMAZ – 7:30 – GRUPA A (popunjeno) BAJRAM-NAMAZ – 7:30 – GRUBA B

Molimo vas da sljedeće informacije i upute primite k znanju:

 • sabah-namaz i bajram-namaz mogu obaviti samo prijavljeni članovi džemata putem online prijave (WhatsApp poruka)
 • sabah-namaz, na dan Bajrama, u četvrtak 13. maja 2021. godine, se klanja u 5:30 (max. broj osoba je 50)
 • nakon klanjanja sabah-namaza mora se, nažalost, napustiti džamija i NE MOŽE se bajram-namaz čekati u krugu Islamskog centra GAM
 • bajram-namaz se klanja u četvrtak, 13. maja 2021. godine u 6:30
 • na bajram-namazu može biti prisutno max. 100 osoba (dvije odvojene grupe po 50), uz obavezu da NE SMIJE biti miješanja jedne s drugom ni unutar objekta, a ni ispred.
 • grupa A u džamiju ulazi na glavni ulaz i njemu se dolazi glavnim pristupnim putem iz Lindentalstrasse. (vidi ilustracije ispod)
 • grupa B je sporedni ulaz (ulaz od šatora ili šupe) i njemu se dolazi stazom (Unterer Fidesweg). Ispred objekta će biti oosbe koje će vas moći uputiti, a dovoljno je da znate da li ste u prijavi – Grupa A ili Grupa B. (vidi ilustracije ispod)
 • koristiti parking duž Lindentalstrasse ili plavu zonu u blizini (plava boja)
 • prije ulaska i poslije izlaska nema pravljenja grupa i nema fizičkih kontakata
 • doći max. 10 minuta prije namaza – OBAVEZNO sa abdestom, maskom i sedžadom
 • Klanjanju bajram-namaza neće moći pristupiti osobe koje se prethodno nisu prijavile na džematskoj stranici dzematsg.ch
 • u 6:30 džamija će se zaključati i ako budete kasnili nećete moći ući u džamiju
 • poslije obavljanja bajram-namaza nema fizičkih kontakata i tradicionalnog bajramovanja u džamiji i ispred džamije.

 

Molimo vas da poštujete ova uputstva kako zbog neodgovornog ponašanja pojedinaca ne bi snosili svi posljedice. U to ime vam se zahvaljujemo na saradnji i želimo vam svako dobro

Vama i vašim porodicama želimo najsrdačnije

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!!!

 

10mar

Detaljno o Mi'radžu

I PRIJE MI'RADŽA

Miradž je Allahov, dželle šanuhu, dar i nagrada poslaniku Muhammedu, alejhisselam. Jer on se događa nakon desetogodišnjih iskušenja Poslanika, alejhisselam, na polju pozivanja u islam (da'weta), i svih onih silnih nevolja i nedaća koje su ga pratile. Ali, Poslanik, alejhisselam, nije odustajao. I potom biva nagrađen – Miradžom. U Kur'anu se veli: Pa, zaista, uz tegobu ima olakšanje,/ zaista, uz tegobu ima olakšanje! (El-Inširah, 5-6) Pouka je sasvim jasna: Rezultati i nagrade (tj. Božija pomoć) dolaze nakon napornog rada, truda i zalaganja!

U biografskoj literaturi o našem Poslaniku, alejhisselam, kao i u tefsirima, posebno onim sufijske provinijencije, navodi se događaj pod nazivom šeqqu s-sadr (dosl. otvaranje Poslanikovih grudi), koji se, zapravo, i zanimljivo, dogodio tri puta (Ibn Hadžer): prvi put, kada je imao pet godina – što sugerira njegovu duhovnu čistotu prije poslaničkog vakta; drugi put, pred poslanstvo – radi pripreme za primanje Objave i, treći put, pred Miradž – radi viđenja najvećih znamenja.

Onaj ko želi postići duhovne kvalitete mora (u)činiti iskrenu teobu (tewbeten nesuha) od grijeha i održavati duhovnu čistotu baš kao što održava i onu fizičku!

II ISRA I MIRADŽ

Doslovno značenje riječi isra jeste ‘započeti putovanje noću’. U ovom kontekstu ona se odnosi na putovanje Muhammeda, alejhisselam, od Mesdžidu l-Harama u Mekki (iz kuće Ummihane, kćeri Ebu Talibove) do Mesdžidu l-Aksaa u Jerusalemu (El-Isra’,1). Miradž doslovno označava stepenice ili deredže. Obično se razumijeva i prevodi kao ‘uzdignuće’ poslanika Muhammeda, alejhisselam, na nebesa.

Iz opis Israa i Miradža uočava se pet ‘prijevoznih sredstava’ kojima se Poslanik, alejhisselam, prevozio (Ruhu l-bejan, 5/125).

Burak (bijela životinja, manja od mazge a veća od magarca) – od Mekke do KudsaPredaja veli da melek Džibril dobiva naredbu da ide u Džennet i da u njemu nađe jednog buraka kojeg će dovesti

Muhammedu, alejhisselam. Između 40 000 buraka – namijenjenih kao jahalice poslanicima i vjerovjesnicima – zatiče jednog koji se izdvojio i koji plakaše, niti jede, niti pije, gledaše… A razlog tog njegovog stanja bijaše duboka čežnja za Muhammedom, alejhisselam, i susret sa njime. U noći Israa njegova želja se ostvarila: Šta ko želi – ono hoće dočekat, samo treba nekoliko pričekat, veli pisac poznatog Mevluda.

Burakov opis je impozantan: sav je od dragulja, miska i anbera; uzde su mu od bisera, prekrivač od džennetskog brokata, a brizina mu je dužina pogleda. Zbog svoje brzine i nazvan je burakom (od riječ berk – munja), a veli se i zbog jačine svoga sjaja i blistanja; ar. berīk (Nevevi).

Ova džennetska životinja, ovaj burak, iskazuje neopisivu čežnju, želju i ljubav za Poslanikom, alejhisselam – pa zar vjernici ne bi trebali iskazivati veću ljubav prema njemu i prema slijeđenju sunneta voljenog Poslanika od jedne jahalice?!

Burak prevozi Poslanika, alejhisselam, do Mesdžidu l-Aksaa u Jerusalem. Dakle, u grad koji su posebno blagoslovljen od Uzvišenog Allaha. Jer je Jerusalem, između ostalog, pravac prve Kible i mjesto gdje vršenje određenih dobrih djela i dužnosti donosi posebnu nagradu. I evo, on je odredište Israa i mjesto odakle će Muhammed, alejhisselam, učiniti svoj Miradž. Na koncu, Jerusalem je ”Blisko mjesto” u kome će ljudske duše biti pozvane na suđenje (Qaf, 41).

Prema jednim hadisima, kada je Muhammed, alejhisselam, na Buraku došao do Mesdžidu l-Aksaa, ”svezavši Buraka za jednu halku” (kasnije nazvan Burakov zid koga jevreji danas zovu Zid plača), drugi poslanici su već bili tamo i on ih je predvodio u dva rekjata namaza. U drugim hadisima stoji da se taj namaz obavio po povratku sa Miradža. Neki su, proučavajući i usaglašavajući hadise, ustvrdili da je Poslanik, alejhisselam, zapravo, klanjao dva puta. Prvi put klanjao je sam, prije svog uzdignuća, a, po povratku, klanjao je kao imam drugim poslanicima.

Nakon tog namaza, bilo pojedinačnog ili zajedničkog, Poslanik, alejhisselam, sa Stijene, u središtu današnje Kubbetu s-sahra (tj. Kuple na stijeni, ili Zlatne džamije, ili Džamije sa zlatnom kupolom, ili Omerove džamije, u Starom gradu Jerusalemu u Haremu džamije Mesdžidu l-Aksa, čija je kupola crna) otpočinje svoj Miradž, a i Stijena je krenula za njim pa zastala i u zraku ostala! Čak i nežive stvari čeznu za najboljim stvorenjem, ali ima srca tvrdih kao kamen ili još tvrđih…

Miradž (smaragdno zelene stepenice) – od Kudsa do prvog neba

Već smo istakli sa Miradž doslovno označava stepenice ili deredže. Na tim smaragdno zelenim (Ibn Dihje) ili zlatno srebrenim (Ka'b el-Ahbar) stepenicama sazdanim, kako se još veli, od safira i topaza, i koje se spuštaju na lancima od bisera, Poslanik, alehisselam, uzdignut je na prvo nebo. U hadisima se spominje kako onaj koji umire svoj pogled upire prema ovim stepenicama, ovom Miradžu, i pogled mu se ukoči kad ih ugleda (Kurtubi, Tezkira, 132; Muslim, 921). Dakle, po ovim najljepšim stepenicama ikada viđenim nazvan je cijeli događaj Miradža.

Na krilima meleka – od prvog do sedmog neba

Od prvog do sedmog neba Poslanik, alejhisselam, proputovao je na krilima meleka. Allah, dželle šanuhu, pokazao je i nebeskom carstvu vrijednost Njegovog miljenika; svi su imali koristi od viđenja Alejhisselama: meleci, poslanici… Na svakom nebu Poslaniku, alejhisselam, iskazana je dobrodošlica. Nadmašio je i najodabranije poslanike, pa je zato i njegov ummet najbolji ummet. Sedam nebesa za naša ljudska djela predstavljaju sedam filtera, tj. djelo koje prođe svih sedam nebesa je kabul (vidi duži hadis koji o tome govori u: Gazali, Početak upute na Pravi put, 91-95).

Svim silama valja se čuvati sedam stvari koje upropaštavaju djela: 1) ogovaranja, 2) dunjalučkog ugleda, 3) oholosti, 4) samodopadljivosti, 5) zavidnosti, 6) ne milostivnosti prema Allahovim robovima i 7) ne činjenja zarad Allahovog zadovoljstva. Ovih sedam stvari korespondiraju sa sedam nebesa.

Na krilima Džibrila – od sedmog neba do Sidre (”Lotosovog drveta” na sedmom nebu, krajnje granice Ovoga svijeta)

Muhammed, alejhisselam, meleka Džibrila vidio je dva puta u njegovom melekanskom liku: jednom na zemlji ispred pećine Hira i jednom na nebesima prilikom Miradža. Prvi put, na zemlji, desilo se kad je Džibril zastao u zraku, na ‘obzorju najvišem’ tj. na strani odakle sunce izlazi, i raširio svoja krila prekrivši horizont, pa je Poslanik, alehisselam, pao u nesvjesno stanje, a onda mu Džibril došao u liku čovjeka brišući prašinu sa njegovog lica, i na to se odnose Allahove riječi: pa je bio koliko dva luka, ili bliže (En-Nedžm, 9). Drugi put ga je Poslanik, alejhisselam, vidio na na nebesima, kod Sidre (Sidretu l-Muntehaa). Niko od vjerovjesnika nije vidio Džibrila u njegovom melekanskom liku osim našeg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem (Tefsiru l-Hazin, 4/213).

Džibril i Muhammed, alejhisselam, prolaze prostor od sedmog neba do Sidre. Džibril je tom prilikom Poslaniku, alejhisselam, kao njegov učitelj (Poučava ga jedan žestoke snage, En-Nedžm, 5), pokazivao mnogobrojna čudna stanja ljudi koji se kažnjavaju objašnjavajući mu zbog čega se kašnjavaju. Iz tog njihovog druženja i dijaloga možemo naučiti da se posebno valja čuvati velikih grijeha, a ako se, ipak, učine, odmah se treba pokajati i na njih se više ne vraćati!

Došavši do Sidre, koju je pokrivalo ono što ju je pokrivalo (En-Nedžm, 16), Poslaniku, alejhisselamu, objavljuje se zvršetak sure El-Bekare. Šta je to pokrivalo Sidru? ”Obruč od zlata” (Ibn Mes'ud), a veli se: mnogobrojni meleci. U hadisu se navodi: ”Prikrile su je boje, a ja ne znam šta su one!” (Ibn Džuzejj, Olakšani komentar Kur'ana, 6/11)

Kod Sidre Poslanikov pogled nije skrenuo, a niti prekoračio (En-Nedžm, 17). Ovo je opis Vjerovjesnikovog, sallallahu alejhi ve sellem, vrhunskog edeba (profinjenog ponašanja) na ovom mekamu (kod Sidre, gdje su umovi zbunjeni, gdje noge posklizuju i pogledi naginju) jer se nije okretao desno-lijevo (Tefsiru l-Kurtubi, 17/98).

Da, zapamtimo, na putovanju u Allahovu blizinu neophodan je edeb!

Refref – od Sidre do Mjesta susreta i munadžata

Melek Džibril nije mogao nastaviti putovanje dalje od Sidre, što znači da je Muhammed, alejhisselam, odabraniji kod Allaha, dželle šanuhu, od svih meleka i svih ljudi. Refref je zelena džennetka nosiljka ili nosiljka sastavljena od džennetskih zelenih ptica. Nakon što je refref došao do određene granice, Poslanik, alejhisselam, je bio uveden u prostor svjetla gdje je bio Susret i razgovor sa Uzvišenim Allahom.

III SUSRET SA UZVIŠENIM ALLAHOM

Kruna ovog veličanstvenog putovanja je el-lika (susret sa Uzvišenim Allahom, boravak u uzvišenom prisustvu, na zadovoljnom mjestu kod Vladara Moćnoga). Kada se našao u ovoj blizini i mjestu munadžata Poslanik, alejhisselam, uputio je pozdrav riječima: Et-Tehijjatu lillahi ve s-salavatu ve t-tajjibatu, a Allah, dželle šanuhu, je otpozdravio riječima: Es-Selamu alejke ejjuhennebijju ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Poslanik, alejhisselam, vratio je selam na sve dobre robove, nikada ne zaboravljajući svoj ummet: Es-Selamu alejna ve ala ibadillahi s-salihin.

Kada smo na Et-Tehijjatu trebamo sebi predočiti ovaj veliki događaj i iznova posvjedočiti svoje ubjeđenje riječima: Ešhedu en la ilahe illellah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

Na ovom časnom mjestu Allah, dželle šanuhu, je:

 • podario najveći dar – pet dnevnih namaza;
 • obećao oprost grijeha onim ljudima iz ummeta koji ne budu činili širk i
 • obećao nagradu za dobro djelo od 10 do 700 puta.

Naš miradž – napredovanje ka Allahovoj blizini i Njegovom zadovoljstvu – ostvarujemo svaki dan kroz: abdest, namaz, tespih i dove. Svi muslimani su kadri duhovno (ruhani) iskusiti miradž, dok u slučaju blagoslovljenog Poslanika i samo u njegovom slučaju Miradž nije bio samo duhovni nego i tjelesni (džismani) (Nasr, Muhammed – čovjek Božiji, 33-34).

Dr Almir Fatić

(preporod.com)

10mar

MIRADŽ – DOKAZ ALLAHOVE DŽ.Š. MILOSTI I SVEMOĆI

Slavljen neka je Onaj koji ga je u jednom casu noci preko svoga roba iz Mesdžidul-Harama u Mesdidžul-aksa, ciju smo okolicu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. On, uistinu, sve cuje i sve vidi. (El-Isra’,1)

El-Isra’ je 17. sura u kur'anskom poretku. Ima 111 ajeta. Objavljena je u Meki, osim 26, 32, 33, 57. i od 73. do 80. ajeta koji su objavljeni u Medini.
Njen pocetak je intoniran slavljenjem Allaha, a završetak zahvalom Allahu. Sadrži nekoliko tematskih cjelina, a najizražajnije su one što govore o vjerovanju, pravilima društvenog i pojedinacnog ponašanja kao i kazivanja o sinovima Israilovima. Ova sura se u nekim izvorima spominje i kao Benu Israil.
Govoreci o vrijednostima ove sure dr. Vehbe Zuhajli u tefsiru (Et-Tefsirul-Vedžiz) navodi predaju od Aiše, r.a, «da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, svake noci ucio suru Benu Israil i Ez-Zumer». )
U ovom radu predmet naše pažnje bice prvi ajet, po kojem je sura i dobila ime, a to je ajet koji govori o Nocnom putovanju (El-Isra») posljednjeg Allahova poslanika, s.a.v.s. Ajet, ustari, govori o dvije etape Poslanikovog, a.s, puta. On je u dijelu jedne noci prenesen od Mesdžidul-harama (Kabe) u Meki, do Mesdžidul-aksaa (džamije) u Jerusalemu. Potom je odveden kroz sedam nebesa do uzvišenog prijestolja, odnosno odveden je u najudaljenije nebeske sfere u neposrednu blizinu Tvorca svjetova Allaha dž.š.

To Poslanikovo, s.a.v.s, putovanje dogodilo se, prema vecini islamskih ucenjaka, 27. noci mjeseca redžeba, u godini prije Hidžre. Važno je napomenuti da je mjesec redžeb jedan od cetiri sveta mjeseca (ešhurul-hurun). U njemu je zacet posljednji Allahov poslanik (u utrobi majke) i tako iz višeg svijeta spušten u niži, a Mi'radžom je ponovo iz nižeg svijeta, uz posebne pocasti, uznesen u viši svijet.
Allah, dž.š, redovito podvrgava svoje iskrene robove velikim iskušenjima prije nego što ce ih nagraditi. Prisjetimo se, Resulullahovom Mi'radžu prethodile su godine teških iskušenja, koja je on s velikom odlucnošcu i požrtvovanjem podnosio, godine sveopceg bojkota, onda smrt njegove vjerne supruge hazreti Hatidže, a potom smrt amidže Ebu Taliba. Ne treba zaboraviti da je Poslanik, a.s, u licnostima tih dviju osoba imao neizmjernu podršku i zato je zbog bola za njima tu godinu nazvao Godinom žalosti (amul-huzn)

Vecina njegovih sljedbenika, zbog mušrickih progona, nalazila se u Abesiniji, tako da je smrcu supruge i poglavara roda ostao i bez posljednje podrške. I, baš u danima sveopce tuge dolazi poziv na Nocno putovanje kakvo niko ni prije ni poslije nije imao, putovanje gdje ce se suociti s božanskom prisutnošcu.
Medu komentatorima Kur'ana polemisalo se o tome da li je Poslanikovo putovanje bilo duhovno, ili tjelesno i duhovno, je li se taj dogadaj desio u budnom stanju ili je to bio snovidenje Allahova poslanika, a.s. Sam Poslanik, a.s, opisao je to stanje sljedecim rijecima: «Nalazio sam se negdje izmedu sna i jave» )
Poslanik daje opis Mi'radža koji je prenijelo 45 njegovih drugova.Mi cemo se osloniti samo na skracena svjedocanstva Buharije i Muslima, koji pricaju da se Poslanik jedne noci nalazio sam kod kuce – ili prema nekom drugom prenosiocu – u dvorištu Ka'be – kad mu pristupi melek Džebrail i raspori mu grudi da bi umio srce njegovo; zatim ga nebeskim kolima (burak, iz istog korijena kao i berk, što znaci munja) povede na put u nebo. Na svakom od sedam nebesa upozna po jednog velikog Poslanika: Adema, Isaa i Jahjaa, Jusufa, Idrisa, Haruna, Musaa i Ibrahima, alejhimusselam. Otišli su potom još više, tamo otkud se cuo zvuk božanskog pera koje piše božanske odluke i sudbinu. Onda ga Džibril dovede do ranice koju on ne smjede prekoraciti, te mu pokaza put kojim ce sam krociti. Muhamed, a.s, nastavi put, te bi konacno nagraden božanskom prisutnošcu. Allah, dž.š, se s njim poselami i obdari ga posredništvom (šefaatom) sredstvom svetih ljudi. Poslanik posjeti Granicno stablo (Sidretul-munteha), Džennet i njegove radosti, Džehennem i njegove strahote.

Na povratku se zadrža u Jerusalemu, poprištu ranijih objava, gdje ga docekaše svi raniji poslanici, a.s, te zajedno obaviše namaz koji je predvodio Muhammed, a.s. Nakon toga, Poslanik, a.s, vratio se u Meku ). Specificnost tog dogadaja utoliko je veca što su Isra i Mi'radž trajali toliko da se postelja Poslanikova, a.s, nije bila ni ohladila, a on se povratio s putovanja.
Prva koja je doznala o Poslanikovom nebeskom putovanju je njegova amidžišna Ummi Hana kod koje je te noci bio u gostima. U trenutku kada je Vjerovjesnik, a.s, odlucio da izade i upozna javnost o svom velicanstvenom dogadaju, Ummi Hana ga povuce za odjecu, a on je upita Šta ti je! – Bojim se, odgovori ona – da te tvoj narod nece ugoniti u laž ako im to kažeš». On odgovori – Pa, i ako me budu ugonili u laž!? )
Taj slucaj izazvao je burne reakcije u javnosti.Mušrici su Poslanikovu pricu o Mi'radžu objašnjavali kao halucinacije ili kao dobro smišljenu laž. U omalovažavanju kompletnog dogadaja posebno se isticao Ebu Džehl koji je, u namjeri da demantira Poslanika, sabrao svoje sunarodnjake, kako bi im Poslanik, a.s, izravno govorio kuda je išao i šta je sve vidio. Propaganda je bila toliko žestoka da se jedan broj pristalica Muhameda, s.a.v.s, pokolebao i napustio islam.

Ebu Hurejre, r.a, navodi da je u vezi s tim provokacijama Allahov poslanik, a.s, rekao:
«Kada sam bio u hidžri (polukrugu) uz Kabu, sjecam se da su me Kurejšije ispitivale o mom nocnom putovanju. Pitali su me o detaljima Bejtul-makdisa (džamiji u Jerusalimu), u koje nisam bio siguran, pa sam se izuzetno zabrinuo, kao nikad ranije. Ali, Allah mi ga je predstavio tako da sam gledao u njega. Ništa me nisu upitali, a da ih o tome detaljno nisam izvijestio. )
Za mušrike je bilo posebno važno pokolebati Ebu Bekra kao uglednog i pouzdanog pristalicu Poslanika, s.a.v.s, Ibn Šihab kaže da je Ebu Seleme ibn Abdurrahman rekao: «Grupa Kurejšija otišla je kod Ebu Bekra i rekla: – Zar ti misliš da je tvoj drug otišao do Bejtul-makdisa, a zatim se vratio do Meke u jednom dijelu noci? Ebu Bekr, r.a, ih je upitao: Zar je to on rekao? Odgovorili su: Da! Ebu Bekr im je na to uzvratio rekavši: – Svjedocim, da ako je to on rekao, da je istinu rekao! Rekli su – ti si mu povjerovao da je došao do Šama (Palestine) u jednoj noci, a zatim se vratio do Meke prije nego je svanulo! Pa ja sam mu povjerovao i više od toga. Povjerovao sam mu kad je poceo primati Objavu s neba».

Ebu Seleme kaže: Zbog takvog držanja, Ebu Bekr je prozvan Es-Siddik )
U povodu ovog izuzetnog dogadaja i objašnjenja njegove istinitosti materijalnim dokazima koje su tražili savremenici Alejhisselama u kazivanju o Bejtul-makdisu i opisu karavane, da se primijetiti da Vjerovjesnik, s.a.v.s, nije mario za osnovani Ummi Hanin strah. Iako je bio svjestan moguceg ismijavanja, Poslanik, s.a.v.s, nije se libio javno iznijeti cinjenice o dogadaju koji se uistinu desio, pa cak ni nakon što su ga neki napustili. Njegovo pouzdanje u istinu bilo je jace od bilo kakvih provokacija i podrugivanja.
«U ovome je dobar primjer svim nosiocima poziva da javno iznose istinu, ne plašeci se kako ce to ljudi primiti, ne laskajuci ljudima, niti ocekujuci da oni budu zadovoljni pa da to odobre, ako se to suprotstavlja istini koja se izlaže» )
Medu komentatorima ovog dogadaja neki zastupaju mišljenje da je Poslanik, s.a.v.s, nakon što je prekoracio granicu Sidretul-muntehaa, vidio Uzvišenog Allaha. Medutim, ugledni ashab Ebu Hurejre, r.a, kaže: Pitao sam Allahova poslanika, s.a.v.s, – jesi li vidio svoga Gospodara? Odgovorio je: – Svjetlost – Nur – gdje god sam pogledao – pa kako da Ga vidim?! )

Na Mi'radžu je Allahovom poslaniku, s.a.v.s, propisan namaz. Prvo 50, pa je na nagovor Musaa, a.s, Poslanik, a.s, molio Alaha da to smanji, bojeci se da sljedbenici njegovi nece moci sve obavljati «Neprestano sam se vracao izmedu svoga Gospodara i Musaa, a.s, sve dok mi Allah ne rece: «Muhamede, njih je pet u toku dana i noci, a svaki namaz broji se kao deset, što cini 50 namaza. )
cinjenica da je namaz propisan na Mi'radžu, velicanstvenom i za ljudski um nepojmljivom dogadaju, ukazuje na veliku važnost namaza u životu svakog muslimana i muslimanke. Brojni su hadisi Allahovog poslanika koji govore o znacaju namaza, a jedan od njih je i hadis u kojem Vjerovjesnik, s.a.v.s, kaže da je namaz mi'radž vjernika.
U predmetnom ajetu, Uzvišeni nam objašnjava svrhu Poslanikovog mi'radža rekavši: LI NURIJEHU MIN AJATINA (da bismo mu neka znamenja Naša pokazali». Uz to što je vidio neke odabrane poslanike, alejhimusselamu, pokazan mu je i Malik, cuvar Džehennema. U jednom trenutku uveden je u Džennet u kome je vidio raznovrsne ogrlice, derdane od bisera, a zemlja dženetska bila je od miska. )
Vidio je Sidretul-munteha koji su prekrivale Allahove velicanstvene stvari: ležaljke od zlata, razlicite boje, kao i meleki, a tu je vidio i Džibrila u njegovom stvarnom liku sa 600 krila. Vidio je takoder, zeleno uzglavlje-Refref – koje je prekrilo horizont. Vidio je i Bejtul-ma'mur (Nebesku kabu) i Ibrahima, a.s, graditelja Zemaljske kabe, naslonjenog ledima na nju. U Nebesku kabu svaki dan ude sedamdeset hiljada meleka koji u njoj ibadet cine i ne vracaju se u nju više do Sudnjeg dana. )
Važno je napomenuti da Uzvišeni u ajetu spominje atribut roba a ne poslanika «koji je u jednom casu noci preveo svoga ROBA…».

«Komparirajuci ovaj problem sa kršcanskim poimanjem, gdje se svojstvo ubudijjeta (obožavanja) pomiješalo sa svojstvom «uluhijjeta» (obožavanog), Isus je postao i «prorok» i «bog». Ovaj kur'anski termin «bi abdihi» jasno je povukao crtu izmedu takvog poimanja ovog problema i islamskog stava koji jasno istice covjekovu nemoc i Allahovu, dž.š, nadmoc!! ).
Mi'radž je zaokupljao pažnju velikog broja islamskih ucenjaka i pjesnika, ali i nemuslimana. «Tako profesor Miguel Asin sa Sveucilišta u Madridu pokazao je da je ova literatura o Mi'radžu imala jaki uticaj na evropsku književnost srednjeg vijeka, narocito na Danteovu «Božansku komediju» ).
Mi'radž je, zasigurno, jedan od Allahovih, dž.š, dokaza koji otkriva Allahovu, dž.š, svemoc i naklonost prema Njegovim izabranim robovima. Mi'radž je ucvršcenje za one cija su srca sklona istini i pravom vjerovanju, dok je za kolebljive i one cija su srca bolesna, prepreka i put do zablude. Zato Uzvišeni u istoj stvari jedne ucvršcuje a druge u zabludi ostavlja.

Molimo Te Gospodaru za cvrstinu uvjerenja u Tvom dinu, poslije cega nema kolebanja i zablude. Ti si, uistinu, neograniceno dobar i plemenit.
Amin

(iltizam.com – Halil Mehtic | Novi Horizonti br/str. 38 )
13maj

Čestiti Allahovi robovi – (el-ebrar)

Ima jedna nevjerovatna Kur'anska slika koja mami vjernička srca da je gledaju i pamte, ali još više im Kur'an postavlja izazov da im ta slika bude ogledalo. Naime, s početka sure El-Insan Allah, dž.š., spominje jednu vrstu Njegovih odabranih robova – El-ebrar(čestiti).
Svaki detalj u govoru o ovoj vrsti ljudi je toliko nabijen značenjima, porukama, da nas ostavlja bez daha. Ako bih se dao u traganje za etimološkim značenjem riječi, pa zatim njenim izvedenicama i mjestima gdje je sve spomenuto u Kur'anu i listanje tefsira gledajući kako su ovaj pojam naši dobri šejhovi razumijevali, to bi nas daleko odvelo i našli bi tu, nesumnjivo, briljantne poruke i informacije. Ovdje ćemo se fokusirati samo na jedan ajet u kjem Uzvišeni Allah opisuje te čestite robove Svoje.
Spomenuću samo da se riječ ebrar – čestiti, spominje 5 puta u Kur'anu.
Evo tih ajeta:
Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika koji poziva u vjeru: ‘Vjerujte u Gospodara vašeg!’ – i mi smo mu se odazvali. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima.“ (Ali Imran, 193.)
Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće.“ (Insan, 5.)
Čestiti će, sigurno, u Džennet.“ (Infitar, 13., Mutaffifin, 22.)
Uistinu! Knjiga čestitih je u Illijjunu.“ (Mutaffifin, 18.)
U prvom spomenutom ajetu Allah dragi nas uči jednoj od najveličanstvenijih kur'anskih dova da od Njega, s.v.t., treba da tražimo da nas upiše među čestite robove svoje (el-ebrar).
Onda je ajet i oni koji slijede iz sure El-Insan, gdje nas Allah, s.v.t., obavještava kakvu je nagradu pripremio čestitim robovima Svojim.
Zatim, na dva mjesta, Allah, s.v.t. kaže da će čestiti sigurno u džennet i konačno spominje Knjigu Ilijjun, knjigu čestitih Njegovih robova.
Hajde da vidimo ko su to – Ebrari, čestiti Allahovi robovi.
Vjerovatno se pitate, šta ti ljudi rade? Kakvo je njihovo vjerovanje? Ustaju li sa sedžde ikako? Ima li takvih ljudi među nama? Ako ih ima, ko su i kako izgledaju? Može li se kako biti od njih? Šta da radimo pa da se nadamo da će nas Allah dragi među njih ubrojati?
Nevjerovatno je da Allah dragi spominje samo jednu jedinu njihovu karakteristiku. Ne treba spominjati da se uz to podrazumijeva da takvi ljudi izvršavaju farzove i čuvaju se harama. Na koncu, čestitost (birr) definira se kao krajnje iskreno vjerovanje u Allaha i postupanje.
Allah dragi kaže, opisujući čestite robove svoje:
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
„…i hranu su (oni) davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju (zatvoreniku).“
Samo to?
Da, samo to.
Riječ „عَلَىٰ حُبِّهِ“ neki prevodioci prevode da ti čestiti ljudi hrane siromahe, siročad i zatvorenike zarad Allahove ljubavi, zarad Allaha dragoga. Rekli bismo, pa zar se i može drugačije?
Ali ovdje to ipak znači da ti ljudi hrane siromaha (miskin), siroče – dijete bez oca (jetim) i zatvorenika (esir) sa hranom koju i oni sami žele, vole, trebaju.
Subhanallah!
Ne hrane oni siromaha, siroče i zarobljenika samo sa nužnom hranom, nego im daju i ono što i oni sami vole i žele. To bi u našem vaktu značilo,… ako sebi i svojoj djeci kupuju tri vrste soka – i siromahu nose tri vrste soka, ako sebi kupuje meso teletinu – i siromahu ili siročetu nosi isto takvo meso,…
Kada neko od ebrara nahrani ove ljude hranom koju sam jede, recimo, počasti ih janjetinom, ili ako je on jeo ćevape – on je platio i siromahu ćevape (a ne marku ili dvije da uzme sebi pola hljeba i jogurt ili burek u najboljem slučaju), znamo čuti neke ljude kako kažu: „Uh, i ja bih janjetine…. Nisu oni ni budale… i sl.“ Ovo su neprimjereni komentari, jer ti ljudi ne mogu skontati djela koja ebrari rade.
Ili kada hrane siroče, ne samo da bi ono preživjelo, nego ga hrani kao što svoje dijete hrani. Bez razlike.
Kako Kur'an kaže: „عَلَىٰ حُبِّهِ“ – hrane druge sa onim što i oni sami vole.
Kada Allah dragi u Kur'anu spominje birr – čestitost, kaže: „Nećete zaslužiti nagradu (لْبِرَّ) sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže…
Znači, nema deredže čestitosti bez trošenja i dijeljenja onoga što se voli, za šta je srce se privezalo.
Sjećate li se onoga slučaja kada je jedan čovjek došao Allahovom poslaniku, s.a.v.s., i rekao da je gladan. (Pa ko to može kazati nego siromah!) i kada Allahov poslanik nije u svojoj kući imao da ga nahrani upitao je ashabe ko će povesti čovjeka i nahraniti ga. Znate za taj slučaj? Evo cijele predaje:
Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: „Došao je jedan čovjek Poslaniku s.a.v.s, i rekao: „Ja sam gladan“. Poslanik, s.a.v.s., posla nekoga da pita jednu od njegovih žena za hranu a ona reče: „Tako mi onoga koji te je poslao sa istinom ja imam samo vode“. Vjerovjesnik je zatim upitao drugu ženu, a ona mu je isto odgovorila i tako redom sve su odgovorile isto. Poslanik, s.a.v.s., upita: Ko će ugostiti ovog čovjeka večeras“.
Jedan ensarija reče: „Ja ću o Allahov Poslaniče“. Dalje se prenosi da je on došao i rekao svojoj ženi: „ Ima li se šta jesti kod tebe“?
Ona odgovori: „Ima samo večera za djecu“.
Ensarija reče ženi: „Zabavi ih nečim, a kada htjednu večerati uspavaj ih, a kada dođe naš gost ugasi svijeću i pretvaraj se kao da i mi jedemo“
Pa su sjeli i gost je jeo, a oni su legli bez večere. Kada je svanulo Ensarija je došao do Vjerovjesnika s.a.v.s., i on mu reče: „Allah se zadivio sa vašim sinoćnjim postupkom sa gostom“. (Buhari i Muslim)
U jednoj drugoj predaji stoji da je nakon ovoga postupka Allah dragi objavio u ajetu iz sure El-Hašr u kojem opisuje čestitost Ensarija:“ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ“ – „i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno.“
Upravo ona karakteristika koju nalazimo i u suri El-Insan – nahraniti nekoga onda kada je i tebi potrebno.
Koliko smo samo puta čuli nekoga da kaže: „Ne mogu, treba i meni.“ Ili, postoje ljudi koji pomažu, koji su, inšallah, dobri muslimani, koji pomažu i učestvuju u raznim akcijama, ali… ali nisu na ovoj razini. Nisu na ovom stupnju.
Pa kako bi i bili!
Da je to lahko, zar bi Allah rekao: Čestiti će, sigurno, u Džennet!
I za kraj da spomenem zatvorenike koje nisam spomenuo do sad.
Ulema spominje razne vrste zarobljenika, od onih koji kažu da se radi o nemuslimanima koji su zaroboljeni ili u zatvoru kod muslimana, do onih koji kažu suprotno od toga. Znači, da se misli na zarobljene muslimane u rukama nemuslimana. Neki čak smatraju da se radi o osobi koja nije pametna i razumna (pa joj je potrebna tuđa pomoć).
Bilo kako bilo, mi danas možemo sresti razne vrste ropstva ili zarobljeništava. To može biti čovjek koji je u zatvoru i neko ga hrani i prema njemu se odnosi s posebnom pažnjom zarad Allaha s namjerom da mu olakša zatvorske dane (ako je bespravno zatvoren), a ako je zatvoren s pravom (ako je izvršio prekršaj kakav) onda da ga čestitost potupanja prema njemu popravi. Znamo za slučajeve prihvatanja islama od strane zatvorenika, upravo nakon postupanja čestitih ljudi prema njima.
Sljedeći vid zatvoreništva danas je svakako nasilje nad muslimanima u Burmi, zatim u Indiji, a da i ne spominjemo zatvorenike muslimane od strane zalimskih režima u muslimanskom svijetu. Zar i neki migranti nisu, neka vrsta, zatvorenika?
Dalje, ovdje vidim i osobe koje se iz ko zna kojeg razloga bave prostitucijom, drogom, isl. Ljudi koji uđu u nekakve krugove bivaju svojevrsni zatvorenici i iz belaja u kojima se nalaze teško se mogu izvući. Sve bi to, po mome skromnom razumijevanju mogli biti zatvorenici koji se spominju u ovome ajetu.
E, ovi naši čestiti Allahovi robovi brinu i o njima.
A zašto to rade čestiti?
Allah dragi nam u ajetu koji slijedi iz sure El-Insan navodi riječi čestitih u kojima se krije odgovor zašto to rade:
“‘Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo!” (El-Insan, 9.)
Mogli bi se pitati, da li čestiti čekaju kod kuće hoće li im ko na vrata zalupati ili sami traže siromahe, siročad i zatvorenike? Prije će biti da čestiti ne čekaju da im čestitost na noge dođe, već svoj život posvete iskrenom robovanju Allahu, čineći čestita djela.
I za kraj, naravno, ostaje izazov svima nama da se trudimo biti od čestitih. Od sada ako neko nas bude smatrao da smo čestiti, nemojmo ubjeđivati ljude da to nismo (ako nismo), nego se potrudimo to postati.
Gospodaru, daj nam da budemo od čestitih. Da budemo od Ebrara. Amin.
27jun

Nullam placerat massa et viverra pretium roin imperdiet imrdiet eget leo rutrum turpis nunc

Fusce faucibus sed leo nec ultrices. Etiam nec ex vitae ligula porttitor imperdiet imrdiet eget leo. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vivamus fring purante, nond viverra est accumsan quis. Aliquam placerat tellus ac laoreet euismod. Suspisseet magna in nunc placerat varius. Nullam placerat massa et viverra pretium.Proin rutrum turpis nunc.Interdum et malesuada fames.

Fusce faucibus sed leo nec ultrices. Etiam nec ex vitae ligula porttitor imperdiet imrdiet eget leo. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vivamus fring purante, nond viverra est accumsan quis. Aliquam placerat tellus ac laoreet euismod. Suspisseet magna in nunc placerat varius. Nullam placerat massa et viverra pretium.Proin rutrum turpis nunc.Interdum et malesuada fames

27jun

Suspisseet imperdiet imrdiet eget leomagna placerat variusin nunc placerat varius.

Fusce faucibus sed leo nec ultrices. Etiam nec ex vitae ligula porttitor imperdiet imrdiet eget leo. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vivamus fring purante, non viverra est accumsan quis. Aliquam placerat tellus ac laoreet euismod. Suspisseet magna in nunc placerat varius. Nullam placerat massa et viverra pretium.Proin rutrum turpis nunc.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vivamus fring purante, non viverra est accumsan quis. Aliquam placerat tellus ac laoreet euismod. Suspisseet magna in nunc placerat varius. Nullam placerat massa et viverra pretium.

Fusce faucibus sed leo nec ultrices. Etiam nec ex vitae ligula porttitor imperdiet imrdiet eget leo. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vivamus fring purante, non viverra est accumsan quis. Aliquam placerat tellus ac laoreet euismod. Suspisseet magna in nunc placerat varius. Nullam placerat massa et viverra pretium.Proin rutrum turpis nunc.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vivamus fring purante, non viverra est accumsan quis. Aliquam placerat tellus ac laoreet euismod. Suspisseet magna in nunc placerat varius. Nullam placerat massa et viverra pretium.

23apr

Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus vivamus fring purante

Fusce faucibus sed leo nec ultrices. Etiam nec ex vitae ligula porttitor imperdiet imrdiet eget leo. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vivamus fring purante, nond viverra est accumsan quis. Aliquam placerat tellus ac laoreet euismod. Suspisseet magna in nunc placerat varius. Nullam placerat massa et viverra pretium.Proin rutrum turpis nunc.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vivamus fring purante, non viverra est accumsan quis. Aliquam placerat tellus ac laoreet euismod. Suspisseet magna in nunc placerat varius. Nullam placerat massa et viverra pretium.

Fusce faucibus sed leo nec ultrices. Etiam nec ex vitae ligula porttitor imperdiet imrdiet eget leo. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vivamus fring purante, non viverra est accumsan quis. Aliquam placerat tellus ac laoreet euismod. Suspisseet magna in nunc placerat varius. Nullam placerat massa et viverra pretium.

23apr

Fusce faucibus sed leo nec ultrices Etiamnec ex vitae ligula porttitor imperdiet imrdiet eget.

Fusce faucibus sed leo nec ultrices. Etiam nec ex vitae ligula porttitor imperdiet imrdiet eget leo. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vivamus fring purante, non viverra est accumsan quis. Aliquam placerat tellus ac laoreet euismod. Suspisseet magna in nunc placerat varius. Nullam placerat massa et viverra pretium.Proin rutrum turpis nunc.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vivamus fring purante, non viverra est accumsan quis. Aliquam placerat tellus ac laoreet euismod. Suspisseet magna in nunc placerat varius. Nullam placerat massa et viverra pretium.

Fusce faucibus sed leo nec ultrices. Etiam nec ex vitae ligula porttitor imperdiet imrdiet eget leo. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vivamus fring purante, non viverra est accumsan quis. Aliquam placerat tellus ac laoreet euismod. Suspisseet magna in nunc placerat varius. Nullam placerat massa et viverra pretium.Proin rutrum turpis nunc.

23apr

Fusce faucibus sed leo nec ultrices. Etiam nec ex vitae imperdiet imrdiet eget leo.

Fusce faucibus sed leo nec ultrices. Etiam nec ex vitae ligula porttitor imperdiet imrdiet eget leo. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vivamus fring purante, non viverra est accumsan quis. Aliquam placerat tellus ac laoreet euismod. Suspisseet magna in nunc placerat varius. Nullam placerat massa et viverra pretium.Proin rutrum turpis nunc.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vivamus fring purante, non viverra est accumsan quis. Aliquam placerat tellus ac laoreet euismod. Suspisseet magna in nunc placerat varius. Nullam placerat massa et viverra pretium.

Fusce faucibus sed leo nec ultrices. Etiam nec ex vitae ligula porttitor imperdiet imrdiet eget leo. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vivamus fring purante, non viverra est accumsan quis. Aliquam placerat tellus ac laoreet euismod. Suspisseet magna in nunc placerat varius. Nullam placerat massa et viverra pretium.Proin rutrum turpis nunc.

1 2 3 8